Emisní podmínky dluhopisů emitenta Paradix, s.r.o.

(§ 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, společností Paradix s.r.o., založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Nová Paka, Kollárova 456, PSČ: 509 01, IČO: 288 47 377, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30712.

1.Náležitosti dluhopisu

Emitent:Paradix s.r.o. Sídlo: Nová Paka, Kollárova 456, PSČ: 509 01 IČO: 288 47 377 (dále jen „sídlo Emitenta“)
Název:Dluhopis PARADIX IV
Jmenovitá hodnota:10 000,- Kč
Dostupnost emisních podmínek:S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách Emitenta na adrese paradix.cz/podminky-dluhopisu/ a v sídle Emitenta, kde jsou zdarma dostupné v listinné podobě a na elektronickém nosiči dat CD. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 1.1. 2020
Výnos dluhopisu:3% p.a.
Datum emise:1.1. 2020
Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho:Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude prováděna bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, v příslušný Den výplaty, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu. O změně způsobu výplaty úrokových výnosů informuje oprávněná osoba Emitenta v souladu s čl. 13.1. Emisních podmínek. Oprávněnou osobou je ve vztahu k Emisním podmínkám osoba, která je vlastníkem dluhopisu ve smyslu čl.2 Emisních podmínek nebo jeho zmocněncem, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným odpisem vlastníka dluhopisu ve smyslu čl.2 Emisních podmínek. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta.
Forma Dluhopisu:Listinný cenný papír na řad
Splatnost Dluhopisu:3 roky, tj. 1.1.2023
Splatnost úroků z Dluhopisu:Ročně, zpětně a to: ke každému 1.1., počínaje dnem 1.1. 2021 a konče dne 1.1.2023

2.Obecná charakteristika dluhopisů

Podoba dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány jako individuální Dluhopisy v počtu 25ks ve jmenovité hodnotě Kč 10 000,-. Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 2020001 do 2020025.

Vlastníci Dluhopisů a převod Dluhopisů

Dluhopisy jsou listinné, na řad. Práva spojená s Dluhopisem je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Dluhopisy mají omezenou převoditelnost. Dluhopisy lze převést pouze se souhlasem emitenta na základě písemné smlouvy. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. K účinnosti převodu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka Dluhopisu v seznamu Vlastníků dluhopisů.

3.Lhůta pro upisování emise dluhopisů

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování Dluhopisů (dále též „Emisní lhůta“) je stanovena na 1 měsíc od Data emise. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, přičemž je Emitent povinen stanovit dodatečnou Emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení Dluhopisů a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

4.Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty.

5.Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 250 000,- Kč.

6.Upisování dluhopisů a splácení emisního kurzu

Datum emise Dluhopisů je 1.1.2020 (dále jen „Datum emise“).

Místem upisování  Dluhopisů je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené smlouvy o koupi Dluhopisu a oproti splacení částky emisního kurzu Dluhopisu splacením částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta č.: 2400264477/2010 vedeného u Fio banka, a.s. Místem předání je sídlo Emitenta. Na dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firma nebo název, IČO ( u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků Dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z Dluhopisu, e-mail kontaktu a bankovního spojení Vlastníka, a Dluhopis bude předán prvnímu Vlastníkovi. Vlastnictví dluhopisu a nebezpečí škody přechází na Vlastníka převzetím dluhopisu v sídle Emitenta.

7.Výpočet výnosu dluhopisů

Způsob úročení

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny ročně vždy k 1.1. daného roku, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. První platba úrokových výnosů bude provedena k 1.1.2021.

Stanovení úrokové sazby

Roční úroková sazba je stanovena ve výši 3% p.a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu, kdy je tato úroková sazba fixní sazbou pro celé období.

Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni  v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.

8.Zdaňování výnosů dluhopisů

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

Ke dni schválení Emisních podmínek jsou výnosy z Dluhopisu zdaňovány v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z výnosu Dluhopisů (úroku) je u fyzické osoby (poplatníka) srážena daň ve výši 15% a u právnické osoby, která je českým daňovým rezidentem (nebo u české stálé provozovny právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je výnos z Dluhopisu (úrok) součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají pouze informativní charakter a v žádném případě je nelze chápat jako vyjádření právního názoru na daňovou povinnost tuzemských subjektů v oblasti cenných papírů (dluhopisů). Kvalifikovaný výklad zákona č. 586/1992 Sb. a navazujících právních předpisů může poskytnout kterýkoliv licencovaný daňový poradce nebo příslušná instituce spadající pod Ministerstvo financí České republiky.

9.Promlčení práva z dluhopisů

Promlčení práv z dluhopisu se řídí právním řádem České republiky. Ke dni schválení těchto Emisních podmínek se práva spojená s Dluhopisy promlčují uplynutím 10-ti (Deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. §42 zákona 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.Schůze vlastníků dluhopisů

Působnost a svolání schůze vlastníků dluhopisů

Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Organizační a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost bez zbytečného odkladu svolat Schůzi Vlastníků a Schůzi Vlastníků svolá namísto Emitenta Vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí Vlastníků k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese Vlastník dluhopisu.

Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů v případě:

1.návrhu změny nebo změn Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů. Změna těchto údajů nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese Emitent,

2.návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení NOZ č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, vše dále jen „Právní předpisy“),

3.návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí (dle příslušných ustanovení Právních předpisů) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splácení Dluhopisu nebo vyplácení výnosu Dluhopisu,

4.je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,

5.návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), nebo

6.změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplívající z jím vydaných Dluhopisů.

Emitent svolá Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků dle článku 13.3 těchto Emisních podmínek.

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 13.4 Emisních podmínek nejpozději 15 (Patnáct) dnů přede dnem konání schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze a (iv) program jednání Schůze, včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.

Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze (den konání schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na schůzi“). S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 13.2 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášení schopnosti Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.

Průběh schůze, rozhodování schůze

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce, informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávnění se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat.

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usnesením Schůze, anebo kontrolou plněním Emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.

Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého Vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného zástupce Vlastníků Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů.

Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) svolatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Konání náhradní Schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v prvním odstavci.

Zápis z jednání

Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 (Třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 (Třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

11.Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)

Emitentovi není známo, že by bylo provedeno Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating).

12.Obchodovatelnost dluhopisů

Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

13.Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku. Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisu formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně.

Splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou ani zástavou.

Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat v souladu s těmito Emisními podmínkami sám Emitent.

Na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplácení výnosu z dluhopisu se podílí Paradix s.r.o., Nová Paka, Kollárova 456, PSČ: 509 01, IČO: 288 47 377.

13.1. Způsob výplaty jmenovité hodnoty a výnosů z dluhopisu

Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z Dluhopisu splatí tyto výnosy a dále se zavazuje, že ke dni splatnosti Dluhopisu splatí jeho jmenovitou hodnotu.

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz české měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítávací poměr) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení české měny (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považován ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle Emisních podmínek.

Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům Dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty výnosů Dluhopisu budou prováděny k datům uvedeným v Emisních podmínkách (každý takový den „Den výplaty“), a to prostřednictvím Emitenta. Připadne-li Den výplaty na jiný než pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách.

Za formu výplaty je považována výplata úrokových výnosů Dluhopisu převodem po předložení Dluhopisu Vlastníka nebo výplata úrokových výnosů Dluhopisu převodem bez nutnosti předložení Dluhopisu Vlastníka s tím, že výplata je primárně prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu. Vlastník Dluhopisu je případnou změnu bankovního účtu pro výplatu úrokových výnosů povinen osobně nebo písemně sdělit Emitentovi ve lhůtě minimálně 5 (Pěti) pracovních dnů před Dnem výplaty. V případě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu o změně čísla bankovního spojení zaslané Českou poštou, s.p. nebo kurýrní službou, musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. V případě písemné žádosti zaslané e-mailem, musí být žádost odeslána z e-mailu, který je veden v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem. Instrukce o změně čísla bankovního spojení pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu je Vlastník povinen osobně nebo písemně sdělit Emitentovi ve lhůtě minimálně 5 (Pěti) pracovních dnů před Dnem výplaty. V případě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu o změně čísla bankovního spojení pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu zaslané Českou poštou, s.p. nebo kurýrní službou, musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. V případě žádosti zaslané e-mailem, musí být žádost odeslána z e-mailu, který je veden v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem doplněn o el.podpis.

Místem výplaty výnosů z Dluhopisu je běžný účet Vlastníka Dluhopisu.

Výplata úrokových výnosů Dluhopisu bude provedena bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu. Výplata úrokových výnosů Dluhopisu může být případně změněna na základě řádně zaslaných instrukcí (viz. odstavec výše). Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu, v příslušný Den výplaty. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu může být případně změněno na základě řádně zaslaných instrukcí (viz. odstavec výše). Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Splacení Dluhopisu jakož i poměrného výnosu přede dnem jejich splatnosti se připouští pouze za podmínek uvedených v těchto Emisních podmínkách.

Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisu v souladu s řádnou instrukcí podle předchozího odstavce.

13.2. Předčasné splacení dluhopisů z rozhodnutí emitenta

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem 13.4 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (Šedesát) dní a nejpozději 45 (Čtyřicetpět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (dále též „Den předčasné splatnosti Dluhopisů“)

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny dosud emitované Dluhopisy. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy splaceny spolu s narostlým úrokem (pokud je relevantní).

Vlastník Dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů v souladu s ustanovením článku 13.3 těchto Emisních podmínek.

Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat za jakoukoli cenu. Odkoupené Dluhopisy nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě Dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě ( přičemž pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení upravující určení práva na obdržení výplat souvisejících Dluhopisy článku 13.1 těchto Emisních podmínek se nepoužije).

13.3.Předčasné splacení dluhopisů v případech neplnění závazků

Kterákoli z níže uvedených skutečností, pokud nastane po Datu emise, bude považována za případ neplnění závazků (každá z takových skutečností dále jen „Případ neplnění závazků“:

            1.Emitent nezaplatí oprávněným osobám jakoukoli část úrokového výnosu nebo jmenovité hodnoty vyplývající z Dluhopisů v příslušný den splatnosti a takové porušení zůstane nenapraveno Emitentem déle než 5 pracovních dní od takového dne splatnosti; nebo

            2.Emitent poruší jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Emisních podmínek (kromě závazků, na které se vztahuje bod (1) tohoto článku) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 10 pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na takové porušení písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu nebo ode dne, kdy se sám o takovém porušení dozvěděl, podle toho, který den nastal dříve; nebo

            3.Emitent neuhradí jakýkoli peněžitý závazek vyplývající z Finančního dluhu ke dni jeho splatnosti nebo do konce případné náhradní lhůty pro plnění nebo porušení není napraveno ve lhůtě dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto závazků.

            4.nastala některá z následujících situací:

            – Emitent navrhl soudu (či jinému případně příslušnému orgánu) prohlášení konkurzu na majetek Emitenta; nebo

            – Emitent požádal soud (či jiný případně příslušný orgán) o povolení ochranné lhůty, nebo Emitent navrhl vyrovnání; nebo

            – Emitent nebo jiná osoba podala návrh s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají návrhy uvedené výše; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásil na majetek Emitenta konkurs; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil Emitentovi ochrannou lhůtu; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil vyrovnání; nebo

            – Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše; nebo

            5.bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoliv subjektu mající obdobný účinek.

Pokud nastane jakýkoliv Případ neplnění závazků, stále trvá a dosud nenastal den konečné splatnosti Dluhopisů, může Schůze rozhodnout o povinnosti Emitenta předčasně splatit Dluhopisy (dále jen „Realizační rozhodnutí“). Emitent je povinen v případě přijetí Realizačního rozhodnutí splatit jmenovitou hodnotu všech nesplacených Dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z Dluhopisů. Tyto částky, nestanou-li se v souladu s těmito Emisními podmínkami nebo Zákonem o dluhopisech automaticky splatné dříve, se stávají splatnými 120. (Stodvacátý) den ode dne přijetí Realizačního rozhodnutí. Emitent je dále povinen bez zbytečného odkladu po přijetí Realizačního rozhodnutí tuto skutečnost oznámit Vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku13.3 těchto Emisních podmínek.

13.4. Oznámení

Jakékoli oznámení Vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách společnosti www.jbnp.cz/paradix. Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. Oznámení o uveřejnění Emisních podmínek, včetně místa kde je možné se seznámit s Emisními podmínkami a příp. oznámení o vydání Dluhopisů budou zveřejněna též na výše uvedených stránkách společnosti.

13.5.Rozhodné právo a jazyk

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Tyto Emisní podmínky budou vydány jen v českém jazyku.

14.Definice

Pro účely těchto Emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

„Datum emise“ – znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů prvému nabyvateli a které je stanoveno v těchto Emisních podmínkách.

„Den předčasné splatnosti dluhopisů“ – má význam uvedený v článku 13.2.

„Den výplaty“ – znamená každý Den výplaty úrokových výnosů. Den konečné splatnosti Dluhopisů a Den předčasné splatnosti Dluhopisů.

„Forma výplaty“ – má význam uvedený v článku 13.1 těchto Emisních podmínek.

„Dluhopisy“ – má význam uvedený v úvodní části těchto Emisních podmínek.

„Emisní lhůta“ – má význam uvedený v článku 3 těchto Emisních podmínek.

„Emisní podmínky“ – znamená tyto Emisní podmínky vypracované v souladu se Zákonem o dluhopisech.

„Vlastník Dluhopisu“ – má význam uvedený v článku 2 těchto Emisních podmínek.

„Případ neplnění závazků“ – má význam uvedený v článku 13.3 těchto Emisních podmínek.

„Schůze“ – znamená schůzi Vlastníků Dluhopisů, jak je uvedeno v článku 10 těchto Emisních podmínek

„Sídlo Emitenta“ – znamená aktuální sídlo Emitenta, jak je uvedeno v článku 1 těchto Emisních podmínek.

 „Zákon o dluhopisech“ – znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů